Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
   Jak wyłączyć cookies?    ROZUMIEM
^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Projekty Unijne

PROJEKT „ZAWODOWCY W GORZOWIE 2.0”

REKRUTACJA DO PROJEKTU

1. wchodzimy na stronę:    https://rekrutacja.zawodowcy.gorzow.pl/siteuser/login
2. wybieramy Zarejestruj! (niebieski przycisk, prosze o podawanie dokładnych danych kontaktowych),
3. po rejestracji logujemy się na podany wczesniej login i hasło do systemu na tej samej stronie https://rekrutacja.zawodowcy.gorzow.pl/siteuser/login i wypełniamy dokładnie ankietę zapisujemy i drukujemy,
4. wydrukowaną i podpisaną ankietę/formularz dostarczamy do sekretariatu szkoły.

Miasto Gorzów Wielkopolski 30 września 2017 r. podpisało umowę o dofinansowanie PROJEKTU „ZAWODOWCY W GORZOWIE 2.0”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego Poddziałania 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.

Planowany termin realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.

Liczba uczestników: 4500
4440 – uczniowie gorzowskich szkół zawodowych,
60 – nauczyciele gorzowskich szkół,
Kwota dofinansowania: 14 822 682, 32 zł.
Wkład własny Miasta Gorzowa Wielkopolskiego: 780 141,18 zł.

Wartość projektu: 15 602 823,50 zł.

Partnerzy projektu: Akademia im. Jana Jakuba z Paradyża, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

„Zawodowcy w Gorzowie 2.0” to kontynuacja działań projektowych „Zawodowców w Gorzowie”, w ramach którego uczniowie i nauczyciele oraz pracodawcy będą intensywnie współpracować w wielu specjalnie zaprojektowanych działaniach, takich jak warsztaty, kursy kwalifikacyjne, wizyty studyjne, start-upy, gry edukacyjne, itd.

Projekt jest odpowiedzią na problem, z którym zmaga się polska gospodarka, tj. nieelastyczny charakter edukacji zawodowej, często nieodpowiadającej potrzebom rynku pracy oraz brakiem kultury uczenia się przez całe życie. Te czynniki przekładają się na niską jakość kapitału ludzkiego oraz pogarszają konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Dlatego w projekcie założono kompleksowe podejście do indywidualnego wsparcia uczniów i nauczycieli, wybrano takie działania i formy ich realizacji, aby przygotować uczniów do uczenia się w warunkach współczesnego świata.

W projekcie podejmuje się interwencje wyłącznie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, przy jednoczesnym prowadzeniu indywidualnego doradztwa zawodowego, wspomagającego rozwój każdego ucznia oraz wzrost zainteresowania przedsiębiorców inwestowaniem w kwalifikacje pracowników. Według założeń projektu, najważniejszy jest uczeń – przyszły pracownik. Uczniowie otrzymają innowacyjny zakres wsparcia, na który będą się składać atrakcyjne formy edukacyjne, np. start-up, gry edukacyjne, symulujące procesy w zakładzie pracy lub procesy gospodarcze. Każdy uczeń otrzyma wybór i wybierze, zgodnie z rozpoznanym indywidualnym potencjałem, najwłaściwszą dla siebie formułę przygotowania do jednej z trzech dróg zaistnienia na rynku pracy – jako pracownika na stanowisku robotniczym, pracownika na stanowisku specjalistycznym (po ukończeniu studiów), czy też otwarcie działalności gospodarczej. Wsparcie otrzymają także nauczyciele. Będą oni mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz uaktualnić wiedzę, zarówno merytoryczną o najnowsze osiągnięcia techniki, jak i metodyczną w zakresie organizacji skutecznego procesu edukacyjnego kształcącego umiejętności zawodowe z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.Ponadto, aby stworzyć warunki edukacji zawodowej odzwierciedlające naturalne warunki pracy, szkoły zostaną doposażone w sprzęt i środki dydaktyczne zgodnie ze standardem lokalnego rynku pracy z uwzględnieniem w szczególności branż inteligentnych specjalizacji lubuskiego w taki sposób, aby zapewnić im rozwój na kolejne lata funkcjonowania. Powstaną lub zostaną doposażone nowoczesne pracownie, np.: nowych mediów, mechatroniki, elektroniki i elektrotechniki pojazdów samochodowych, pneumatyki, hydrauliki, elektrotechniki, gospodarki magazynowej, sieci komputerowych, projektowania maszyn, projektowania mebli, ogrodów, nowoczesne laboratorium bio-chemiczne.

OFERTA SZKOLENIOWA

* wizyty studyjne w zakładach pracy branż działających w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu oraz na lokalnych targach branżowych,
* bateria testów diagnostycznych i tworzenie Indywidualnego Planu Działań (IPD),
* dalszy rozwój E-systemu edukacyjnego dedykowanego doradztwu i kształceniu zawodowemu integrującego działania projektu oraz stanowiącego platformę wymiany wiedzy na temat rynku pracy, zawierającą indywidualne konta uczestników wraz z zasobami merytorycznymi do samokształcenia oraz kursami on-line dla uczniów i nauczycieli,
* warsztaty nowych technologii: automatyki, robotyki  mechatroniki, pneumatyki, hydrauliki, ICT, IT, OZE, CNC; warsztaty usługowe, np. fryzjerskie, logistyczne, kulinarne, hotelarskie,
* wykorzystanie kompetencji cyfrowych w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych (ADOBE, CAD-CAM, Moodle),
* wprowadzenie grywalizacji – innowacyjnej formy kształcenia uczniów w zakresie kompetencji miękkich,
* opracowanie nowoczesnych programów nauczania oraz pomocy dydaktycznych dla 40 zawodów,
* kursy specjalistyczne (11), np. Uprawnienia elektryczne do 1kv, Obsługa podestów ruchomych przejezdnych, Obsługa suwnic, Diagnosta stacji kontroli pojazdów, Spawanie metodą 135 blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi, Elektromechanik urządzeń chłodniczych.

W ramach realizacji ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej przygotowującej do  zajmowania na rynku pracy stanowisk wysoko wyspecjalizowanych planuje się tematyczne koła naukowe Nowoczesne technologie sieciowe, Programowanie z wykorzystaniem Arduino,

Dla uczniów planujących w przyszłości uruchomienie własnej działalności gospodarczej planuje się cykl warsztatów typu START-UP (14) w zakresie biochemii, mechatroniki, OZE, automatyki, nowych mediów projektowania mebli. Stacja Kontroli Pomiaru Jakości Powietrza, Eko-krem, Pająki - budowanie sieci komputerowych, Programowanie Robotów, Montaż I Administrowanie Systemem Alarmowym, Pracownia Projektowania Maszyn, Pracownia Projektowania Mebli, Freelancer Nowoczesnych Systemów I Układów Elektro-Hydrauliki, Agencja Reklamowa, Computer Graphic, Freelancer - Programowanie I Produkacja Detali w Technologii CNC, Three-Dimensional Graphic, Animacja Zabaw Dziecięcych, Biuro Rachunkowe

Działaniem wspólnym dla tych trzech grup beneficjentów projektu będzie uczestnictwo w praktykach i stażach zawodowychrealizowanych w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawców, w których uczestniczyć będzie 278 uczniów.

Dla najlepszych uczniów w kształceniu zawodowym będą wypłacane stypendia motywacyjne w wysokości 3 800,00  zł. miesięcznie przez jeden rok szkolny.

Kontakt CEZiB

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp.
ul. Okrzei 42             tel: 95 720 17 33
ul. Warszawska 48
667-659-100 - sekretariat główny
667-659-304 - sekretariat do spraw uczniów
667-659-210 - kursy dokształcania młodocianych pracowników
e-mail: cezib@edu.gorzow.pl

Firmy współpracujące

Copyright © 2024. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim Rights Reserved.


Facebook skype digg