^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA - 311922

- okres kształcenia 5 lat,
- języki obce: język angielski i język niemiecki,
 

     Rosnący popyt na drewno i wyroby z drewna w ostatnich latach, w związku z rozszerzeniem rynku surowca na państwa UE, oraz przypływ kapitału zagranicznego mogą być wiodącymi czynnikami rozwoju sektora drzewnego. Przemysły, do których napływa najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych to: przemysł płyt drewnopochodnych, przemysł celulozowo – papierniczy oraz przemysł meblarski. Można założyć, że w najbliższych latach popyt na większość materiałów drzewnych i drzewne wyroby gotowe będzie systematycznie rosnąć, co powinno przyczynić się do wzrostu produkcji w przemyśle drzewnym.

Obserwuje się dynamiczny rozwój techniczno-technologiczny, rozwój wzornictwa i jakości produkcji. Dzięki aktywności i przedsiębiorczości właścicieli zakładów i zespołów zarządzających, którzy potrafią wykorzystać istniejące warunki i szanse rynkowe, branża meblowa stała się jednym z najważniejszych filarów polskiej gospodarki i skutecznie opiera się tendencjom spadkowym. Rozwój branży drzewnej wymaga wykwalifikowanej kadry.

      Technik technologii drewna - przygotowuje dokumentację techniczną w zakresie przygotowania produkcji, przebiegu procesów technologicznych, kierowania i nadzorowania procesów produkcji związanych z przerobem drewna i materiałów drewnopochodnych. Technik technologii drewna ustala harmonogram prac w działach produkcyjnych i opracowuje schematy procesów technologicznych nowych wyrobów. Wykonuje klasyfikacje asortymentowe i jakościowe surowców oraz półfabrykatów z drewna i tworzyw drzewnych. Dobiera sposoby, środki i nadzoruje proces zabezpieczania drewna i tworzyw drzewnych przed wpływem czynników atmosferycznych, grzybów i szkodników. Kontroluje proces suszenia materiałów drzewnych, wykonywanie analiz laboratoryjnych surowców i materiałów drzewnych stosowanych w produkcji tworzyw drzewnych. Nadzoruje przygotowanie do pracy, ustawienia i poprawność obsługiwania typowych obrabiarek, linii obróbczych i produkcyjnych oraz kontrolowanie jakości i parametrów procesu produkcyjnego w przemyśle drzewnym. Dobiera narzędzia do zadań technologicznych i kontroluje poprawność ich mocowania, ocenia stopnień zużycia narzędzi oraz poprawność pracy obrabiarek, maszyn i urządzeń na podstawie jakości obróbki. Kontroluje jakość obróbki skrawaniem, obróbki wykończeniowej oraz montaż, pakowanie i ekspedycje, zgodnie z zaleceniami norm technicznych oraz warunków odbioru technicznego. Nadzoruje pracę urządzeń transportowych, kieruje pracami magazynów półfabrykatów i gotowych wyrobów oraz ekspedycją gotowych wyrobów. Określa zużycia materiałów i sporządza plany zapotrzebowania na surowce i materiały drzewne. Ustala normy materiałowe i czasowe oraz dokonuje kalkulacji cenowej dla określonych wyrobów gotowych. Organizuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska. W związku z wykonywanymi zadaniami zawodowymi technik technologii drewna powinien mieć zdolności intelektualne z zakresu wyobraźni przestrzennej, manualne, zdolności matematyczne i dużo cierpliwości. Powinien mieć sprawne ręce i dobrą koordynację wzrokowo-ruchową.

W trakcie całego cyklu kształcenia uczeń ma do osiągnięcia efekty właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, w tym przypadku są to kwalifikacja DRM.04 i DRM.08.

Kwalifikacja: DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Podstawy stolarstwa
Uczeń:
1) posługuje się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym,
2) rozpoznaje gatunki drewna,
materiały drzewne i drewnopochodne,
3) rozpoznaje właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych,
4) ocenia drewno, materiały drewnopochodne i pozostałe materiały pod względem wad i użyteczności,
5) określa rodzaje uszkodzeń materiałów drzewnych,
6) określa materiały pomocnicze stosowane w przemyśle drzewnym,
7) sporządza szkice i rysunki techniczne,
8) korzysta z informacji zawartych w instrukcjach obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,
9) obsługuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie wyrobu stolarskiego,
10) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

Wykonywanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
Uczeń:
1) klasyfikuje wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych,
2) posługuje się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną,
3) dobiera technologię wytwarzania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych do rodzaju wytwarzanego wyrobu i jego konstrukcji,
4) wykonuje obróbkę maszynową drewna i materiałów drewnopochodnych,
5) posługuje się przyrządami pomiarowymi i sprawdzianami,
6) wykonuje elementy konstrukcyjne oraz ich połączenia zgodnie z dokumentacja techniczną,
7) stosuje techniki wykańczania powierzchni drewna, tworzyw drzewnych i wyrobów z drewna,
8) wykonuje klejenie i oklejanie drewna i materiałów drzewnych,
9) stosuje systemy montażu i okuwania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
10) ocenia jakość wykonania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
11) wykonuje prace związane z pakowaniem, magazynowaniem oraz transportem elementów, podzespołów i wyrobów gotowych.

Wykonywanie prac związanych z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie
Uczeń:
1) charakteryzuje narzędzia, maszyny i urządzenia do wykonania obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych,
2) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane przy obróbce drewna i materiałów drewnopochodnych,
3) wykonuje ręczną i maszynową obróbkę drewna i materiałów drewnopochodnych,
4) wykonuje konserwację narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych do wykonywania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Wykonywanie napraw i renowacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
Uczeń:
1) określa typy konstrukcji oraz style w meblarstwie,
2) określa wady oraz uszkodzenia wyrobów stolarskich,
3) kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy i renowacji,
4) wykonuje naprawy i renowacje wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
5) ocenia jakość wykonania naprawy lub renowacji wyrobów.

 

Kwalifikacja: DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

Podstawy stolarstwa
Uczeń:
1) posługuje się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym,
2) rozpoznaje gatunki drewna,
materiały drzewne i drewnopochodne,
3) rozpoznaje właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych,
4) ocenia drewno, materiały drewnopodobne i pozostałe materiały pod względem wad i użyteczności,
5) określa rodzaje uszkodzeń materiałów drzewnych,
6) określa materiały pomocnicze stosowane w przemyśle drzewnym,
7) sporządza szkice i rysunki techniczne,
8) korzysta z informacji zawartych w instrukcjach obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,
9) obsługuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie wyrobu stolarskiego,
10) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

Planowanie procesów technologicznych przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych
Uczeń:
1) dobiera technologie do produkcji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
2) posługuje się normami przedmiotowymi dla materiałów drzewnych oraz wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
3) sporządza dokumentację projektową, konstrukcyjną i technologiczną wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
4) prowadzi badania laboratoryjne oraz interpretuje ich wyniki,
5) określa jakość materiałów i wyrobów gotowych z drewna i materiałów drewnopochodnych,
6) planuje proces suszenia drewna,
7) dobiera materiały, maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonania określonych zadań,
8) ustala parametry narzędzi do rodzaju obróbki wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
9) określa stan techniczny maszyn i urządzeń niezbędnych w procesach produkcyjnych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
10) projektuje oprzyrządowanie produkcyjne do wykonania operacji technologicznych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
11) nadzoruje pracę maszyn sterowanych numerycznie,
12) planuje prace związane z pakowaniem, magazynowaniem oraz transportem elementów, podzespołów i wyrobów gotowych,
13) wykonuje kalkulację kosztów wykonania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
14) stosuje programy komputerowe wspomagające projektowanie i wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych
Uczeń:
1) przygotowuje dokumentację wykorzystywaną w sterowaniu przebiegiem produkcji,
2) analizuje zdolności produkcyjne maszyn i urządzeń,
3) kontroluje przestrzeganie norm dotyczących stosowanych materiałów drzewnych oraz wytwarzanych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
4) kontroluje przebieg procesów technologicznych przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych,
5) kontroluje zgodność wykonania elementów wyrobów z dokumentacją,
6) ocenia jakość wykonania elementów, podzespołów i wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

 

Przykładowe miejsca pracy:

- zakładach przemysłu drzewnego,
- zakładach przemysłu meblarskiego,
- zakładach przemysłu tartacznego,
- firmach stolarki budowlanej,
- zakładach renowacji mebli i stolarki budowlanej,
- zakładach produkcji tworzyw drzewnych,
- ramach własnej działalności gospodarczej,
- oraz w ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna. 

Przykładowe przedmioty szkolne:

- Materiałoznawstwo i technologia
- Rysunek techniczny w branży stolarskiej
- Maszyny i narzędzia
- Obróbka pomocnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich
- Obróbka zasadnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich
- Naprawa, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich
- Organizacja produkcji w zakładach przemysłu drzewnego

Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
 
 

Kontakt CEZiB

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp.
ul. Okrzei 42             tel: 95 720 17 33
ul. Pomorska 67       tel: 95 782 20 60
ul. Warszawska 48
e-mail: cezib@edu.gorzow.pl

Firmy współpracujące

Copyright © 2023. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim Rights Reserved.


Facebook skype digg