^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

TECHNIK AUTOMATYK - 311909

- okres kształcenia 5 lat,
- języki obce: język angielski i język niemiecki,
- praktyki zawodowe w zakładach pracy,
- zajęcia praktyczne
 
 
Automatyka - to dziedzina techniki i nauki, która pojawiła się stosunkowo niedawno, bo w XX wieku. Zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, gdzie udział człowieka jest maksymalnie ograniczony. W ostatnich latach wywarła ona ogromny wpływ na dziedziny takie jak medycyna, motoryzacja, przemysł i wiele innych. Automatyka coraz częściej pojawia się w życiu codziennym i w pracy człowieka, dzięki niej wynaleziono niejedno urządzenie i maszynę. Po prostu, dla ułatwienia życia (np. myjnia samochodowa), aby przyspieszyć procesy produkcyjne w przemyśle lub dla większej dokładności w medycynie. Przykłady można by mnożyć. Dziś ciężko sobie wyobrazić halę produkcyjną bez maszyn z szybko posuwającymi się taśmami. To właśnie automatycy zajmują się tym, by takie maszyny pracowały bez zarzutu. To oni projektują układy sterujące do maszyn, które mają być przeznaczone do konkretnych celów.
Po ukończeniu szkoły, technik automatyk będzie miał wiedzę z zakresu automatyki, pneumatyki oraz hydrauliki siłowej, wiedzę dotyczącą maszyn i urządzeń, umiejętność analizy procesów produkcyjnych w celu dobrania metod automatyzacji procesów, wiedzę techniczną z zakresu obsługi maszyn, a także systemów sterowania czy dotyczącą zagadnień utrzymania ruchu. Będzie także przygotowany do uczestniczenia w testowaniu prototypów, do montażu i instalowania nowych lub zmodyfikowanych urządzeń i układów automatyki, diagnozowania usterek i ustalania ich przyczyn oraz realizacji napraw zgodnie z określonymi standardami i dokumentacją techniczną.
Obecnie wszystkie niemal gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane, tak więc dobry automatyk nie powinien mieć większych problemów ze znalezieniem pracy. Technicy automatycy doskonale odnajdują się w odpowiadających ich kwalifikacjom działach technologicznych i konstrukcyjnych. Zwykle są to firmy produkcyjne i usługowe, wykorzystujące na liniach produkcyjnych i montażowych rozwiązania z zakresu automatyki i robotyki przemysłowej lub zajmujące się jej kompleksowym projektowaniem, produkcją, uruchomieniem i serwisowaniem.

  

W trakcie całego cyklu kształcenia uczeń ma do osiągnięcia efekty właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, w tym przypadku są to kwalifikacje: ELM.01, ELM.04:

Kwalifikacja: ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej.

Podstawy automatyki
Uczeń:
1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki,
2) charakteryzuje zjawiska związane z prądem stałym i przemiennym,
3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem stałym i przemiennym, 4) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych,
5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania wartości wielkości elektrycznych,
6) posługuje się schematami ideowymi i montażowymi układów elektrycznych i elektronicznych,
7) posługuje się rysunkami technicznymi schematycznymi, złożeniowymi i montażowymi układów automatyki przemysłowej,
8) wykonuje rysunki techniczne schematyczne, złożeniowe i montażowe układów automatyki przemysłowej z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych,
9) rozróżnia części urządzeń i układów automatyki przemysłowej,
10) wykonuje obróbkę ręczną części urządzeń automatyki przemysłowej,
11) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń,
12) opisuje układy sterowania stosowane w układach automatyki przemysłowej,
13) obsługuje sterowniki PLC (Programmable Logic Controller),
14) posługuje się pojęciami z dziedziny pneumatyki i hydrauliki,
15) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.
 
Montaż układów automatyki przemysłowej
Uczeń:
1) rozróżnia elementy i urządzenia automatyki przemysłowej na podstawie wyglądu i oznaczeń,
2) klasyfikuje elementy i urządzenia automatyki przemysłowej na podstawie schematu,
3) określa funkcje i zastosowanie elementów i urządzeń automatyki przemysłowej,
4) dobiera narzędzia i materiały do montażu mechanicznego urządzeń automatyki przemysłowej,
5) montuje urządzenia automatyki przemysłowej zgodnie z dokumentacją techniczną,
6) dobiera kable i przewody elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne do wykonania instalacji,
7) wykonuje połączenia elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne na podstawie dokumentacji technicznej,
8) wykonuje połączenia elementów i urządzeń automatyki przemysłowej,
9) wykonuje podłączenie urządzeń automatyki przemysłowej do instalacji zasilającej,
10) wykonuje pomiary parametrów kabli i przewodów instalacji,
11) określa zasady montażu elementów i urządzeń automatyki przemysłowej na przyłączach procesowych rozłącznych,
12) wykonuje dokumentację powykonawczą.
 
Uruchamianie i obsługa układów automatyki przemysłowej
Uczeń:
1) konfiguruje urządzenia automatyki przemysłowej na podstawie dokumentacji technicznej,
2) uruchamia urządzenia i układy automatyki przemysłowej,
3) dobiera przyrządy do wykonania pomiarów sprawdzających poprawność działania układów automatyki przemysłowej,
4) wykonuje pomiary parametrów procesowych układów automatyki przemysłowej,
5) sprawdza poprawność działania układów automatyki przemysłowej,
6) posługuje się narzędziami do obsługi układów automatyki przemysłowej.

 

Kwalifikacja: ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej.

Podstawy automatyki
Uczeń:
1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki elektroniki,
2) charakteryzuje zjawiska związane z prądem stałym i przemiennym,
3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem stałym i przemiennym,
4) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych,
5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania wartości wielkości elektrycznych,
6) posługuje się schematami ideowymi i montażowymi układów automatyki przemysłowej,
7) posługuje się rysunkami technicznymi schematycznymi, złożeniowymi i montażowymi układów automatyki przemysłowej,
8) wykonuje rysunki techniczne schematyczne, złożeniowe i montażowe układów automatyki przemysłowej z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych,
9) rozróżnia części urządzeń i układów automatyki przemysłowej,
10) wykonuje obróbkę ręczną części urządzeń automatyki przemysłowej,
11) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń,
12) opisuje układy sterowania stosowane w układach automatyki przemysłowej,
13) obsługuje sterowniki PLC (Programmable Logic Controller),
14) posługuje się pojęciami z dziedziny pneumatyki i hydrauliki,
15) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

Przeglądy i konserwacja układów automatyki przemysłowej
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną układów automatyki przemysłowej,
2) wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację układów automatyki przemysłowej na podstawie dokumentacji technicznej,
3) wykonuje pomiary parametrów układów automatyki przemysłowej zgodnie z dokumentacją techniczną,
4) przeprowadza testy układów automatyki przemysłowej,
5) ocenia stan techniczny układów automatyki przemysłowej.

Diagnostyka i naprawa układów automatyki przemysłowej
Uczeń:
1) wykonuje pomiary sygnałów sterujących w układach regulacji i sterowania,
2) ocenia stan techniczny układów automatyki przemysłowej na podstawie wykonanych pomiarów i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej,
3) lokalizuje uszkodzenia w układach automatyki przemysłowej,
4) określa rodzaj i zakres napraw układów automatyki przemysłowej,
5) dobiera narzędzia do wykonania napraw układów automatyki przemysłowej,
6) dobiera podzespoły do napraw układów automatyki przemysłowej,
7) wymienia uszkodzone elementy w układach automatyki przemysłowej,
8) sprawdza poprawność działania układów automatyki przemysłowej,

Przykładowe miejsca pracy:

- specjalista w laboratoriach zakładów przemysłowych,
- w ośrodkach badawczo-rozwojowych, biurach technologicznych, halach produkcyjnych,
- podjąć pracę w zawodzie jako technik dozoru technicznego,
- technolog produkcji i napraw, technolog i projektant w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej,
- technik w zakładach naprawy i serwisu sprzętu elektronicznego,
- prowadzić własną firmę produkcyjną i usługową,

Przykładowe przedmioty szkolne: 

- elektrotechnika i elektronika,
- pomiary elektryczne,
- urządzenia i systemy sterowania automatyki przemysłowej
- podstawy automatyki;
- podstawy elektrotechniki i elektroniki;
- rysunek techniczny i AutoCad;
- urządzenia i instalacje automatyki; 

Zawody w zasięgu ręki:
Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.
  
   

Kontakt CEZiB

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp.
ul. Okrzei 42             tel: 95 720 17 33
ul. Pomorska 67       tel: 95 782 20 60
ul. Warszawska 48
e-mail: cezib@edu.gorzow.pl

Firmy współpracujące

Copyright © 2023. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim Rights Reserved.


Facebook skype digg