^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

TECHNIK SPEDYTOR - 333108

- okres kształcenia 5 lat,
- języki obce: język angielski i język niemiecki,
- praktyki zawodowe w zakładach pracy,
- zajęcia praktyczne
 
 
Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki transportowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego.
 
Do zadań spedytora należy zaliczyć również ubezpieczenie towaru, opracowanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów, zawieranie umów z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych wymaganych przepisami importera, eksportera oraz państw tranzytowych. Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe. Na spedytorze spoczywa także obowiązek uzgodnienia każdorazowo sposobów i miejsca dostarczenia ładunku. W szczególnych sytuacjach na zlecenie klienta organizuje czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków. Z przewozami międzynarodowymi związane są zadania dotyczące organizowania odprawy celnej.
 
W sytuacjach zakłóceń w realizacji dostawy towaru zadaniem spedytora jest natychmiastowe likwidowanie wynikłych przeszkód i zakłóceń.
Miejscem pracy spedytora są pomieszczenia biurowe oraz miejsca załadunku, rozładunku lub przeładunku towarów. W niektórych sytuacjach spedytor bierze również udział w przewozie.
 
Podstawowymi narzędziami pracy spedytora są komputer, fax oraz telefon.
Spedytor powinien biegle posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym oraz umieć wykorzystywać zalety Internetu. Spedytor może pełnić funkcje kierownika i podwładnego. Czas pracy uzależniony jest od liczby i rodzaju spraw wymagających załatwienia. Do podstawowych cech, jakie powinien posiadać spedytor, należy zdolność organizacji i negocjacji, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi oraz samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji. Pracę spedytora powinna także cechować aktywność przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań, bez czekania na wydanie polecenia.
 

 

W trakcie całego cyklu kształcenia uczeń ma do osiągnięcia efekty właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, w tym przypadku jest to kwalifikacja SPL.05.

Kwalifikacja: SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Podstawy spedycji
Uczeń:
1) charakteryzuje rynek usług transportowych i spedycyjnych, 2) sporządza korespondencję służbową, 3) analizuje dane statystyczne wykorzystywane w spedycji,
4) opracowuje wyniki badań statystycznych,
5) wykonuje szkice i rysunki techniczne ładunków oraz jednostek ładunkowych,
6) charakteryzuje opakowania,
7) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

Planowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych
Uczeń:
1) charakteryzuje gałęzie transportu,
2) dobiera środki transportu do realizacji usług transportowych,
3) ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami,
4) charakteryzuje infrastrukturę transportu,
5) planuje trasę przewozu.

Organizowanie procesów transportowych i spedycyjnych
Uczeń:
1) charakteryzuje organizację procesów transportowych zgodnie z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego,
2) charakteryzuje organizację pracy w transporcie zgodnie z przepisami przepisy prawa,
3) ocenia jakość i efektywność procesów transportowych,
4) charakteryzuje procedury celne zgodnie z przepisami prawa.

Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego
Uczeń:
1) określa znaczenie logistyki w działalności transportowo-spedycyjnej,
2) charakteryzuje miejsca składowania i magazynowania ładunków,
3) charakteryzuje dokumenty magazynowe,
4) przygotowuje ładunki do przewozu,
5) dobiera sposoby oznaczania ładunku, jednostki ładunkowej i środka transportu,
6) przygotowuje i zabezpiecza ładunek w transporcie,
7) określa rodzaj urządzeń do mechanizacji prac ładunkowych, oraz technologię czynności manipulacyjnych,
8) opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych,
9) nadzoruje przebieg procesu transportowego,
10) stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych.

Sporządzanie korespondencji i prowadzenie negocjacji
Uczeń:
1) sporządza korespondencję handlową,
2) stosuje zasady negocjacji w kontaktach z kontrahentem,
3) prowadzi działania marketingowe dobrane do rodzaju usług transportowych i spedycyjnych lub wymagań klienta,
4) określa zakres odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora,
5) stosuje reguły handlu międzynarodowego,
6) przeprowadza proces reklamacji.

Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych
Uczeń:
1) oblicza koszty usług transportowych i spedycyjnych,
2) wybiera rodzaj i zakres ubezpieczeń dotyczących realizacji usług transportowo- spedycyjnych,
3) sporządza dokumenty transportowe, spedycyjne i rozliczeniowe.

Przykładowe miejsca pracy:

- firmy transportowe,
- spedycyjne firmy kurierskie,
- urzędy pocztowe,
- agencje celne,
- wolne obszary celne,
- placówki handlowe,
- przedsiębiorstwa zajmujące się importem i transportem,
- firmy świadczące usługi transportowo-samochodowe, autokarowe, kolejowe, lotnicze, morskie itp.
- hurtownie zaopatrujące placówki handlowe w różne produkty.

Przykładowe przedmioty szkolne: 

- podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego,
- podstawy transportu i spedycji,
- przewóz ładunków,
- podstawy prawa transportowego,
- język obcy zawodowy.

Zawody w zasięgu ręki:

Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.

 

Kontakt CEZiB

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp.
ul. Okrzei 42             tel: 95 720 17 33
ul. Pomorska 67       tel: 95 782 20 60
ul. Warszawska 48
e-mail: cezib@edu.gorzow.pl

Firmy współpracujące

Copyright © 2023. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim Rights Reserved.


Facebook skype digg