^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

TECHNIK MECHANIK - 311504

- okres kształcenia 5 lat,
- języki obce: język angielski i język niemiecki,
- praktyki zawodowe w zakładach pracy,
- zajęcia praktyczne
 
Technik mechanik j- est zawodem kształconym od wielu lat w zakresie podstaw mechaniki połączonej z elektroniką i automatyką. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń m.in., jako: organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, w zakładach produkcyjnych, jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki.
 Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy. Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Technicy mechanicy są zatrudniani w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej  są zatrudniani na stanowiskach związanych z: obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem  maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.
 
Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i utrzymaniem w ruchu różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych, a zwłaszcza prowadzi ich montaż, naprawy i konserwacje; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy oraz zespoły w maszynach i urządzeniach.
Jego zadania obejmują:
- opracowywanie dokumentacji technicznej i ruchowej dotyczącej, realizacji procesów produkcyjnych;
- projektowanie i opracowywanie procesów technologicznych części maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia oraz montażu i demontażu podzespołów i zespołów;
- organizowanie obsługi technicznej maszyn i urządzeń, jak np: pompy i inne przenośniki cieczy, sprężarki, dmuchawy, ssawy, wentylatory, urządzenia oczyszczające powietrze, przekładnie, skrzynie biegów, sprzęgła i hamulce, napędy oraz sterowania hydrauliczne i pneumatyczne, maszyny do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów, roboty i manipulatory.

W trakcie całego cyklu kształcenia uczeń ma do osiągnięcia efekty właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie czyli MEC.05 i MEC.09:

 

Kwalifikacja: MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn iurządzeń

Podstawy obróbki ręcznej i mechanicznej oraz montażu
Uczeń:
1) stosuje zasady wykonywania szkiców oraz rysunków technicznych,
2) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń,
3) stosuje materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniające zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi i technologicznymi,
4) wykonuje połączenia mechaniczne,
5) stosuje techniki oraz metody wytwarzania części maszyn i urządzeń,
6) stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej,
7) opisuje układy elektrotechniki, elektroniki i automatyki,
8) opisuje układy mechatroniczne,
9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych,
10) kontroluje jakość wykonanych prac,
11) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

Podstawy procesów produkcyjnych
Uczeń:
1) dobiera części maszyn i urządzeń,
2) charakteryzuje techniki połączeń rozłącznych i nierozłącznych,
3) przestrzega zasad tolerancji i pasowań,
4) określa zasady projektowania procesów technologicznych,
5) określa rodzaje produkcji,
6) rozróżnia rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej do wytwarzania części maszyn i urządzeń.

Organizowanie procesów technologicznych obróbki i montażu i demontażu części maszyn i urządzeń
Uczeń:
1) planuje proces technologiczny obróbki części maszyn i urządzeń,
2) planuje proces technologiczny montażu i demontażu maszyn i urządzeń,
3) planuje obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną do wytwarzania części maszyn i urządzeń,
4) dobiera narzędzia i urządzenia do wytwarzania części maszyn i urządzeń,
5) sporządza dokumentację technologiczną obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

Nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
Uczeń:
1) szacuje koszty wytwarzania wyrobów,
2) kontroluje i analizuje parametry jakościowe procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń,
3) kontroluje przebieg prac na danym stanowisku,
4) kontroluje wydajność procesu produkcji i jakość wyrobów,
5) kontroluje stan techniczny narzędzi, maszyn i urządzeń,
6) określa zakres i terminy przeglądów i napraw maszyn i urządzeń,
7) zarządza gospodarką materiałową oraz odpadami,
8) sporządza dokumentację sprawozdawczą produkcji.

  

Kwalifikacja: MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu
Uczeń:
1) stosuje zasady wykonywania szkiców oraz rysunków technicznych,
2) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń,
3) stosuje materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniające zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi i technologicznymi,
4) wykonuje połączenia mechaniczne różnymi technikami,
5) stosuje techniki oraz metody wytwarzania części maszyn i urządzeń,
6) stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej,
7) opisuje układy elektrotechniki, elektroniki i automatyki przemysłowej,
8) opisuje układy mechatroniczne konwencjonalne,
9) stosuje programy komputerowe do wykonywania rysunków technicznych i doboru maszyn, części maszyn i urządzeń,
10) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

Przygotowywanie obrabiarek skrawających do obróbki
Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje obróbki skrawaniem,
2) dobiera obrabiarki skrawające do wymagań obróbki, produkcji, postaci i wielkości obrabianych przedmiotów,
3) dobiera narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki,
4) dobiera wartości parametrów skrawania do zabiegów obróbki skrawaniem,
5) określa sposób ustalenia i zamocowania obrabianego przedmiotu oraz odczytuje dane z dokumentacji technologicznej,
6) charakteryzuje narzędzia i przyrządy pomiarowe, uwzględniając dokładność obróbki obrabianych przedmiotów.

Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających
Uczeń:
1) sprawdza działanie obrabiarek skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną,
2) dobiera i mocuje przedmioty do obróbki w uchwytach i przyrządach obróbkowych zgodnie z dokumentacją technologiczną,
3) mocuje narzędzia skrawające w uchwytach narzędziowych,
4) wykonuje operacje obróbki skrawaniem zgodnie z dokumentacją technologiczną,
5) dokonuje wymiany narzędzi skrawających,
6) prowadzi kontrolę procesu obróbki maszynowej,
7) stosuje zabezpieczenie antykorozyjne elementów konwencjonalnych obrabiarek skrawających,
8) wykonuje obsługę codzienną oraz konserwację konwencjonalnych obrabiarek skrawających.

Wykonywanie obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie
Uczeń:
1) rozpoznaje punkty charakterystyczne obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie CNC (Computerized Numerical Control),
2) odczytuje i interpretuje informacje występujące w programach obróbki i układach sterowania obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie,
3) korzysta z kodu języka programowania do edycji programów obróbki,
4) rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenia i dane do nastawienia obrabiarki skrawającej sterowanej numerycznie,
5) uruchamia obrabiarki skrawające sterowane numerycznie,
6) ustala i mocuje przedmioty do obróbki skrawaniem,
7) mocuje oprawki i narzędzia skrawające w gniazdach narzędziowych lub umieszcza w magazynie narzędziowym obrabiarki skrawającej sterowanej numerycznie,
8) ustala i wprowadza do sterownika obrabiarki skrawającej sterowanej numerycznie wartości korekcyjne narzędzi skrawających przed uruchomieniem programu obróbki skrawaniem,
9) wykonuje operacje obróbki skrawaniem na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie,
10) dokonuje wymiany ostrza w przypadku nadmiernego zużycia lub uszkodzenia,
11) przeprowadza korektę wyników obróbki skrawaniem,
12) wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne elementów obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie,
13) wykonuje obsługę codzienną oraz konserwację obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie.

 

Przykładowe miejsca pracy:

- biura projektowe maszyn i urządzeń,
- działy gospodarki narodowej w sferze produkcyjnej i usługowej głównie,
- na stanowiskach średniego nadzoru technicznego związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń.

Przykładowe przedmioty szkolne: 

- podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo,
- technologia z materiałoznawstwem,
- układy sterowania i regulacji,
- techniki wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
- technologia napraw elementów maszyn,- urządzeń i narzędzi,
- organizacja i nadzór procesów produkcji,
- podstawy konstrukcji maszyn,
- podstawy sterowania iregulacji mszyn,
- technologia obróbki skrawaniem. 

Zawody w zasięgu ręki:

Brak wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.

Kontakt CEZiB

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp.
ul. Okrzei 42             tel: 95 720 17 33
ul. Pomorska 67       tel: 95 782 20 60
ul. Warszawska 48
e-mail: cezib@edu.gorzow.pl

Firmy współpracujące

Copyright © 2023. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim Rights Reserved.


Facebook skype digg